Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (27.02.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

slogan bg