В ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии

Версия за печатВерсия за печат

 

В ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г. са обнародвани четири заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри и обява на СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри.

- Заповед № РД-18-43 от 13.08.2015 г. – за землището на с. Буново, община Мирково, област София;

- Заповед № РД-18-48 от 15.09.2015 г. – за землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен;

- Заповед № РД-18-49 от 16.09.2015 г. – за район „Илинден”, Столична община, област София (столица);

- Заповед № РД-18-50 от 17.09.2015 г. – за землището на с. Ново село, община Ново село, област Видин.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 05.11.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за район „Подуяне”, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 05.11.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София.“