Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г. са обнародвани обява и заповед на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
гр. Костинброд, с. Безден, с. Богьовци, с. Градец, с. Петърч, с. Царичина, община Костинброд, област Софийска област.

 

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 15.09.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

В ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-93 от 10.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Братан, с. Остра могила, община Котел, област Сливен.

   Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 01.10.2020 г., вкл.).

 

slogan bg