В ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. Откриване на производство и приети КККР

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-18 от 28.08.2014 г. за землищата на: с. Черенча, с. Струино, с. Лозево и с. Белокопитово, общ. Шумен.

2. Заповед № РД-16-19 от 28.08.2014 г. за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.

  В срок 30 дни от обнародването на заповедите (13.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

 

В ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Езерово, общ. Белослав. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в СГКК Варна. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (13.10.2014 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред СГКК – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им