В ДВ, бр. 75 от 09.09.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри...

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 75 от 09.09.2014 г. са  обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

1. Заповед № РД-16-13 от 18.08.2014 г. за землището на район „Илинден”, Столична община.

2. Заповед № РД-16-14 от 20.08.2014 г. за землищата на с. Ветрище, с. Вехтово, с. Кладенец,  с. Костена река и с. Овчарово, община Шумен, област Шумен. 

3. Заповед № РД-16-15 от 20.08.2014 г. за землището на район „Изгрев”, Столична община.

4. Заповед № РД-16-16 от 20.08.2014 г. за землището на район „Възраждане”, Столична община.

5. Заповед № РД-16-17 от 20.08.2014 г. за землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, област София.  

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (08.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.