В ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР и обяви за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

- Заповед № РД-18-87 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Вълчи дол;

 - Заповед № РД-18-88 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Брестак;

- Заповед № РД-18-89 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Генерал Киселово;

- Заповед № РД-18-90 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Караманите, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Караманите;

- Заповед № РД-18-91 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Метличина;

- Заповед № РД-18-92 от 10.08.2016 г. – за частта от землището на с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Червенци;

- Заповед № РД-18-93 от 12.08.2016 г. – за територията на група поземлени имоти по трасето на железопътен участък Видин – Медковец, попадащи в землището на гр. Дунавци, община Видин, област Видин;

 - Заповед № РД-18-94 от 12.08.2016 г. – за територията на група поземлени имоти по трасето на железопътен участък Видин – Медковец, попадащи в землищата на с. Дъбова махала, с. Княжева могила, гр. Брусарци, община Брусарци и с. Медковец, община Медковец, област Монтана;

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралнитят регистър на недвижимите имоти за частта от землището на с. Алино, община Самоков, разположена извън строителните граници на с. Алино, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 17.10.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.“