Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-237 от 08.07.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добромир, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-238 от 08.07.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дюля, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-239 от 08.07.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Заимчево, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-240 от 08.07.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рожден, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-241 от 08.07.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средна махала, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-242 от 08.07.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Топчийско, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-243 от 13.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-244 от 13.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-245 от 13.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-246 от 13.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-247 от 13.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Тополи дол, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-248 от 13.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № КД-14-73 от 14.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № КД-14-74 от 14.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Яворница, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № КД-14-75 от 14.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Върбица, община Върбица, област Шумен;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № РД-14-73 от 14.07.2020 г., № РД-14-74 от 14.07.2020 г., № РД-14-75 от 14.07.2020 г.,  които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 31.08.2020 г., вкл.).

 

slogan bg