Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:.

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път III-807 (Върбица - Скобелево) от км 0+000 до км 11+800. Изменението засяга поземлени имоти в с. Върбица и с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково и с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора

 

 

В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

slogan bg