В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г. - обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-6 от 20.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Кър­тожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-16-7 от 20.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизира­ните територии в землищата на с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор, с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-16-8 от 20.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизирани­те територии в землищата на гр. Българово, с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, с. Равнец и бившите села Рудник и Черно море (квартали на гр. Бургас), община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-16-9 от 20.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София;

Заповед № РД-16-10 от 20.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните те­ритории в землищата на с. Белчин, с. Клисура, с. Продановци, с. Райово и с. Рельово, община Самоков, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 21.09.2017 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.