В ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на с. Падала, община Рила, област Кюстендил, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 16.09.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.