Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Палатик и с. Черешово, община Белица, област Благоевград

Тип обява
Стандартна обява

Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Палатик и с. Черешово, община Белица, област Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 г. (до 04.09.2014 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.

slogan bg