Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

Заповед № КД-14-64 от 24.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Добровница, с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № КД-14-65 от 29.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № КД-14-66 от 29.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № КД-14-67 от 29.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бяла река, с. Маломир, с. Нова бяла река, община Върбица, област Шумен;

Заповед № РД-18-235 от 29.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Люляково, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-236 от 29.06.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Просеник, община Руен, област Бургас;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № РД-14-64 от 24.06.2020 г., № РД-14-65 от 29.06.2020 г., № РД-14-66 от 29.06.2020 г., № РД-14-67 от 29.06.2020 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 13.08.2020 г., вкл.).

 

slogan bg