Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Марица, с. Широки дол, с. Долни Окол, община Самоков, област София.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 10.07.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Стражица и с. Асеново, община Стражица, област Велико Търново.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 10.07.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

 

 

В ДВ бр. 57 от 26.06.2020 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Марица и с. Широки дол, община Самоков, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 27.07.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

slogan bg