В ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

    Службата по геодезия, картография и кадастър Силистра, на основание чл. 46,  ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землищата на с. Черковна и с. Черник, община Дулово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник (до 24.08.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.

В ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г. е обнародвана Заповед № РД-18-35/29.06.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията на с. Еленово и на мах. Ревалска в землището на с. Еленово, община Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.08.2015 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имота чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.