В ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

р на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. С проекта се изменят граници на поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната карта поради неправилно отразен участък от път II-44 от км 0+000 до км 14+600. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за гр. Севлиево – 65927.80.30, 65927.80.44, 65927.80.153, 65927.81.18, 65927.81.19, 65927.81.22, 65927.81.26, 65927.81.28, 65927.81.30, 65927.82.6, 65927.116.26, 65927.116.47, 65927.116.75, 65927.116.81, 65927.116.86, 65927.116.105, 65927.116.112, 65927.116.118, 65927.116.124, 65927.117.1, 65927.117.64, 65927.117.67, 65927.119.8, 65927.119.32, 65927.119.52, 65927.119.70, 65927.119.71, 65927.120.11 и 65927.120.19; за с. Горна Росица, община Севлиево – 16376.13.1, 16376.13.2, 16376.13.6, 16376.13.7, 16376.13.9, 16376.13.10, 16376.13.73, 16376.13.74, 16376.13.90, 16376.13.91, 16376.13.92, 16376.13.93, 16376.13.100, 16376.13.103, 16376.13.194, 16376.14.101, 16376.14.102, 16376.14.103, 16376.14.104, 16376.14.106, 16376.14.107, 16376.14.109, 16376.14.110, 16376.14.126, 16376.15.14, 16376.15.23, 16376.15.27, 16376.17.6, 16376.17.10, 16376.17.16, 16376.17.23, 16376.17.119, 16376.17.120, 16376.17.143, 16376.18.98, 16376.18.104, 16376.18.105, 16376.19.1, 16376.19.2, 16376.19.3, 16376.19.5, 16376.19.7, 16376.19.9, 16376.19.11, 16376.19.13, 16376.19.15, 16376.19.32, 16376.19.33, 16376.19.37, 16376.19.38, 16376.19.39, 16376.19.40, 16376.19.42, 16376.19.47, 16376.20.1, 16376.20.68, 16376.20.69, 16376.20.71, 16 3 76.110.1 9 8, 16 3 76.118.18 0, 16 3 76.118.1 9 7, 16 376.118.1 9 8, 16 376.118.1 9 9, 16 376.118. 2 0 6, 16 376.118. 21 9, 16 376.118. 2 2 6, 16 376.1 2 0.10 8, 16 376.1 2 0.110, 16 376.1 2 0.11 3, 16 376.1 2 0.116, 16 376.1 2 0.11 9, 16 376.1 2 0.162 , 16 376.1 2 0.17 7, 16376.147.41, 16376.147.74, 16376.147.75, 16376.147.76, 16376.147.77, 16376.147.81, 16376.147.172, 16376.147.242, 16376.147.243, 16376.120.163, 16376.120.164; за с. Кормянско, община Севлиево – 38652.36.3, 38652.36.62, 38652.37.36, 38652.37.51, 38652.37.60, 38652.37.123, 38652.37.189; за с. Яворец, община Севлиево – 87120.16.115, 87120.16.120, 87120.16.137, 87120.22.1, 87120.22.10, 87120.22.12, 87120.22.13, 87120.22.128, 87120.22.146, 87120.22.396, 87120.21.69, 87120.21.133, 87120.22.297, 87120.22.299, 87120.22.387, 87120.22.388, 87120.38.1, 87120.38.21, 87120.38.22, 87120.38.37 и 87120.38.50. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 12.07.2019 г. вкл.), заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.