Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г. Заповед № РД-16-4 от 23.05.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урб. територии на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, община Божурище, област София

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.

Заповед № РД-16-4 от 23.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, община Божурище, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 16.07.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

slogan bg