В ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г. са обнародванизаповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:...

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-37 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Повалиръж, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-38 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-39 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Ракита, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-40 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-41 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Извор, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-42 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Пищане, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-43 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Гургулят, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-44 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Бърложница, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-45 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Радуловци, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-46 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Братушково, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-47 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Алдомировци, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

Заповед № РД-18-48 от 03.06.2016 г. – за частта от землището на с. Драготинци, общ. Сливница, обл. София, която е разположена извън границите на урбанизираната територия;

 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 25.07.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.