В ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-342 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Непразненци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-343 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ноевци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-344 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Озърновци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-345 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ръжавец, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-346 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слаковци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-347 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сопица, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-348 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Станьовци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-351 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-352 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дългоделци, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-353 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комощица, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-354 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Якимово, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-355 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1609.752, 68134.1609.4360, 68134.1609.4917, 68134.1609.4072, 68134.1609.4924, 68134.1609.749, 68134.1609.5013, 68134.1609.6007, 68134.1609.6009, 68134.1609.6010, 68134.1609.6011, 68134.1609.6012, 68134.1609.5060, 68134.1609.5930, 68134.1609.5943 и 68134.1609.6006, район „Студентски“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-356 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1607.5611, 68134.1607.7032, 68134.1607.5610, 68134.1607.3758, 68134.1607.3428, 68134.1607.7131, 68134.1607.7132 и 68134.1607.7134, район „Студентски“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-357 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ясеновец, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-358 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовене, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-359 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веселец, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-360 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Завет, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-361 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-362 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Острово, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-363 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прелез, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-364 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сушево, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-365 от 27.05.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 37914.6843.516, 37914.6843.1498, 37914.6843.2285, 37914.6843.2286 и 37914.6843.2287, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община, област София (столица).

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.