В ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК и обяви за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК и обяви за приети КККР, както следва:

Заповед № РД-18-336 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Превала, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-337 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия землището на с. Равна, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-338 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Челюстница, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-339 от 22.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Секирна, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-340 от 22.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конска, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-341 от 22.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Муртинци, община Брезник, област Перник.

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

 

СГКК – Варна, Пазарджик и Пловдив съобщават, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на: с. Каменар, община Варна; с. Разделна, община Белослав; с. Господиново и с. Дюлино, община Бяла; с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Цар Асен, община Пазарджик; с. Дедово, с. Златитрап, с. Извор, с. Кадиево, с. Оризари, с. Храбрино, община „Родопи“.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 11.07.2019 г.  вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответните служби по геодезия, картография и кадастър.