В ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г. Е обнародванa Заповед № РД-16-3 от 03.05.2018 г. на ИД на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.

Е обнародванa Заповед № РД-16-3 от 03.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 28.06.2018 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.