Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-14 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Александър Стамболийски,
с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Вичово, с. Горица, с. Калина,
с. Конаре, с. Люляково, с. Малина, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, с. Чернооково, община Генерал Тошево, област Добрич;

 

Заповед № РД-16-15 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Драгоево, с. Златар, с. Кочово,
с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № РД-16-16 от 10.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Зайчино ореше, с. Избул,
с. Памукчии, с. Стан и с. Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен;

Заповед № КД-14-27 от 10.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Благово, община Монтана, област Монтана.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед  № КД-14-27 от 10.04.2020 г., която във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), подлежи на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение.

 

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg