Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 41 от 08.05.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Големо Бучино и с. Люлин, община Перник област Перник.

 

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите за изменение и да изразят писмено становище с представяне на доказателства, в срок до 27.05.2020 г.(вкл.)

 

 

 

slogan bg