Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г. са обнародвани следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК:

Тип обява
Стандартна обява

1. Заповед № РД-16-4 от 23.04.2015 г. – за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

В срок 30 дни (до 11.06.2015 г. вкл.) от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост

2. Заповед № РД-16-5 от 23.04.2015 г. – за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за частта, разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата на с. Антон, община Антон, гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп, гр. Златица, община Златица и с. Челопеч, община Челопеч, област София.

3. Заповед № РД-18-29 от 23.04.2015 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Тополи, община Варна, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 11.06.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

 

 

 

 

slogan bg