В ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-196 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за сграда с идентификатор 68134.2095.2032.5, район „Витоша“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-197 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Баново, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-198 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Изгрев, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-199 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-200 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Левски, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-201 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Просечен, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-202 от 28.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Чернево, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-203 от 02.04.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Радишево, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-204 от 02.04.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Алдомировци, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-205 от 02.04.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, област София;

Заповед № КД-14-14 от 02.04.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Ботевград,  община Ботевград, област София;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-14 от 02.04.2019 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 21.05.2019 г., вкл.).