В ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-194 от 27.03.2019 г. – за одобряване на КККР за територията на 11-и подрайон на административен район „Одесос“, гр. Варна, област Варна;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.