В ДВ, бр. 30 от 09.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 30 от 09.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-141 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Хърсово, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-142 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-143 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-144 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на на с. Дебочица, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-145 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-146 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-147 от 13.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-148 от 14.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-149 от 14.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-150 от 14.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-151 от 14.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-152 от 14.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-156 от 14.03.2019 г. – за одобряване на КККР на частта от землището на с. Долна Студена, съставляваща урбанизираната територия, разположена извън строителните граници на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, включваща поземлени имоти с идентификатори от 22277.501.1 до 22277.501.120 включително;

Заповед № РД-14-8 от 14.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Братушково,  община Сливница, област София;

Заповед № РД-14-9 от 14.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Бърложница, община Сливница, област София;

Заповед № РД-14-10 от 15.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Гургулят, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-157 от 15.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-158 от 15.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-159 от 15.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-160 от 15.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-161 от 19.03.2019 г. – за одобряване на КККР за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.406.69.1, район „Оборище“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-162 от 19.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-163 от 19.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-164 от 19.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Сухострел, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-165 от 19.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Сушица, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-166 от 20.03.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището с. Къшин, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-167 от 20.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-168 от 20.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-169 от 20.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-170 от 20.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Курново, община Роман, област Враца;

Заповед № РД-14-11 от 20.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Гълъбовци, община Сливница, област София;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповеди № КД-14-8 от 14.03.2019 г., № КД-14-9 от 14.03.2019 г., № КД-14-10 от 15.03.2019 г. и № КД-14-11 от 20.03.2019 г. които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.05.2019 г., вкл.).