В ДВ бр. 28 от 05.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ бр. 28 от 05.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за  землището на с. Самоводене,община Велико Търново, които са в службата по геодезия картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.05.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.