Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

В ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-102 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор

10135.5510.206, Варна, район „Аспарухово“, община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-103 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Видлица, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-104 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гаврил Геново, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-105 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Главановци, община Георги Дамяново, област Монтана;

Заповед № РД-18-106 от 19.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Говежда, община Георги Дамяново, област Монтана;

           Заповед № КД-14-3 от 21.02.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Брестовец, община Плевен, област Плевен;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-3 от 21.02.2019 г. която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 11.04.2019 г., вкл.).

 

slogan bg