В ДВ, бр. 2 от 08.01.2016 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на следните територии:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 2 от 08.01.2016 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на следните територии:

       - Заповед № РД-18-89 от 11.12.2015 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия на с. Голак,  общ. Костенец, област София;

        - Заповед № РД-18-90 от 11.12.2015 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия на махали Гьола, Трите къщи, Вологарска, Бельова, Гергичка и Шуманска, землище Долна Василица, община Костенец, област София;

       -  Заповед № РД-18-91 от 12.12.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Кула, община Кула, област Видин;

- Заповед № РД-18-92 от 12.12.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;

- Заповед № РД-18-93 от 12.12.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Твърдица, община Бургас, област Бургас;

- Заповед № РД-18-94 от 12.12.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Димчево, община Бургас, област Бургас;

- Заповед № РД-18-95 от 18.12.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на район „Изгрев”, Столична община, област София (столица).

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 08.02.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.