В ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Бабица, с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Велковци, с. Видрица, с. Ги­гинци, с. Режанци и с. Садовик, община Брезник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 02.04.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Кайнарджа, община Кайнарджа, и с. Ситово, община Ситово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 02.04.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра.