Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Кипилово, с. Малко село, с. Медвен, с. Мокрен, с. Нейково, с. Остра могила, с. Орлово, с. Седларево, с. Стрелци, с. Топузево, с. Филаретово, община Котел, област Сливен.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 13.03.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Безмер, с. Болярско, с. Веселиново, с. Дражево, с. Завой, с. Кабиле, с. Могила, с. Стара река, с. Търнава, с. Хаджидимитрово, с. Чарган, с. Асеново, с. Калчево, с. Каравелово, с. Козарево, с. Коневец, с. Окоп, с. Победа, с. Симеоново, с. Тенево, с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 13.03.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства

 

 

slogan bg