Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-67 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Разделна, община Белослав, област Варна;

Заповед № РД-18-69 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Каменар, община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-66 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голак, община Костенец, област София;

Заповед № РД-18-68 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Безден, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-70 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богьовци, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-71 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голяновци, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-72 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градец, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-73 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драговищица, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-74 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дреново, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-75 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дръмша, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-76 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опицвет, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-77 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петърч, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-78 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Понор, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-79 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бучин проход, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-80 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царичина, община Костинброд, област София;

Заповед № РД-18-81 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чибаовци, община Костинброд, област София;

Заповед № КД-14-7 от 03.02.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Горна Вереница, община Монтана, област Монтана.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед
№ КД-14-7 от 03.02.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 16.03.2020 г., вкл.).

 

 

slogan bg