В ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК заповеди за откриване на производство по създаване на КККР и за одобряване на КККР:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК заповеди за откриване на производство по създаване на КККР и за одобряване на КККР:

 

  1. Заповед № 16-15/02.12.2015 г. за откриване на производство по създаване на KKKR за територията на имот, собственост на ДП „НКЖИ” по трасето на жп участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч, община Костинброд, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник“ (до 18.01.2016 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост;

 

  1. Заповеди за одобряване на КККР

- Заповед № 18-86/26.11.2015 г. за одобряване на КККР на землището на с. Черковна, община Дулово, област Силистра;

-  Заповед № 18-87/26.11.2015 г. за одобряване на КККР на землището на с. Черник, община Дулово, област Силистра;

- Заповед № 18-88/26.11.2015 г. за одобряване на КККР на землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

 

Заповедите по т. 2 подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в “Държавен вестник“ (до 18.01.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.