Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 10 от 04.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 10 от 04.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-27 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-28 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черноград, община Айтос, област Бургас;

Заповед № КД-14-5 от 21.01.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, област Монтана.

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-5 от 21.01.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 06.03.2020 г., вкл.).

 

 

slogan bg