Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на с. Буковлък община Плевен, област Плевен.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА

с. БУКОВЛЪК, Общ. ПЛЕВЕН Обл. ПЛЕВЕН

 

Г Р А Ф И К

 

            За извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради, анкетиране  и събиране на данни за собственост, изработване на схеми на самостоятелни обекти на с. Буковлък общ. Плевен, област  Плевен 

Дата (ден)

Територии за измерване на сгради и имоти и за анкетиране

Работно време

26.03.2018

Понеделник

Имоти сгради и апартаменти намиращи се на територии заключени западно от ул. "Орлица" до края на регулацията в т.ч. и териториите на ул. "Сан Стефано", ул. "Богомил", ул. "Буря" до края на регулацията - съгласно схемата

От 9:00 до 12:00 часа

От 13:00 до 17:00 часа

27.03.2018г.

Вторник

Имоти, сгради и апартаменти намиращи се на територията западно от ул. "Орлица" заключена между ул. "Сан Стефано"и ул. "Цар Самуил" до края на регулацията на с. Буковлък - съгласно схемата

От 9:00 до 12:00 часа

От 13:00 до 17:00 часа

28.03.2018г.

Сряда

Имоти сгради апартаменти намиращи се на територии заключени от ул. "Орлица", ул. "Сан Стефано" до ул. "Вежен" и по ул. "Вежен" до ул. "Никопол" и по ул. "Никопол" до ул. "Орлица". В посочената територия влизат терени по ул. "Балкан", ул. "Латинка", ул. "Иглика", ул. "Пирин" и ул. "Оборище" - съгласно схемата.

От 9:00 до 12:00 часа

От 13:00 до 17:00 часа

29.03.2018г.

Четвъртък

Имоти, сгради и апартаменти намиращи се на територии заключени от ул. "Орлица", ул "Самуил" , и ул. "Сан Стефано" до ул. "Вежен" - съгласно схемата. В посочената територия влизат териториите по ул. "Иглика" и ул. "Латинка" - съгласно схемата

От 9:00 до 12:00 часа

От 13:00 до 17:00 часа

30.03.2018г.

Петък

Имоти, сгради и апартаменти намиращи се на територии заключени от ул. "Цар Самуил", ул. "Сан Стефано", площада, ул."Белград". В посочената територия влизат териториите по ул. "Прилеп" и ул. "Патриарх Евтимий" - съгласно схемата

От 9:00 до 12:00 часа От 13:00 до 16:00 часа

02.04.2018г.

Понеделник

Имоти, сгради и апартаменти намиращи се на територии заключени между ул. "11-ти Декември" ул. "Никопол", ул. "Вежен" до ул. "Сан Стефано". В посочените територии влизат терените по ул. "Родопи", ул. "Люлин", "Димитровград" и ул. "Т.Каблешков" - съгласно схемата.

От 9:00 до 12:00 часа От 13:00 до 17:00 часа

03.04.2018г.

Вторник

Имоти, сгради и апартаменти намиращи се на територии заключени източно от площада по ул. "11-ти Декември", ул."Горталов", ул."Правда",  Стопанския двор до ул. "Силистра",  ул. "Раковски". В посочената територия влизат терените по ул. "Рила", ул. "Белмекен", ул. "Изток", ул. "Бенковски" и ул. "Кр.Аврора" - съгласно схемата.

От 9:00 до 12:00 часа От 13:00 до 17:00 часа

04.04.2018г.

Сряда

Имоти, сгради и апартаменти намиращи се на територии заключени южно от ул. "Раковски" и ул. "Силистра", ул. "Правда", Стопанския двор до края на регулацията, ул. "Белград" до подхода към площада (центъра). В посочената територия влизат терените по ул. "Илинден", ул. "Кр.Аврора" и ул. "Преслав" - съгласно схемата.

От 9:00 до 12:00 часа От 13:00 до 17:00 часа

05.04.2018г.

Четвъртък

Имоти, сгради и апартаменти намиращи се на територии заключени южно от ул. "Белград" и ул. "Цар Самуил" до края на регулацията. В посочената територия влизат терените по ул. "Дряново", ул. "Тутракан", ул. "Шишман", ул. "Заря" и ул. "Русе" - съгласно схемата.

От 9:00 до 12:00 часа От 13:00 до 16:00 часа

               Прием на документите за собственост, ще се извършва в сградата на Кметството.

            Съгласно чл.22, ал.6 и във връзка  чл.33, ал.3 от Наредба № РД-02-20-05/15.12.2016 год. към ЗКИР / Закон за кадастъра и имотния регистър/ собственици на имоти и сгради са ДЛЪЖНИ:

            - Да осигурят  свободен достъп в местата за извършване на работи по кадастъра;

            - Да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта за собственост и               да ги посочат при извършване на измерването;

            - Да предоставят документи за собственост на имоти, сгради, апартаменти и друга     недвижима собственост;

            - Да опазят поставените в имота геодезически знаци;

            Обръщаме внимание на собствениците на имоти:

            - Предоставените актове, удостоверяващи правото на собственост на имотите, да бъдат копия и върху тях собствениците да запишат - "Важи за информация"

 

Изпълнител: ГД" ПИРИНГЕО" - гр. Благоевград

                                                                Управител : ..................................

                                                                                      /инж. Захари Донев/

 

Агенция по геодезия картография и кадастър - СГКК Плевен

                                                                Началник: .......................................

                                                                                    /инж. Боряна Иванова/

 

Документи: