Съобщение и график за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Радишево, с. Тученица, с. Върбица, община Плевен, област Плевен.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на

 село РАДИШЕВО, общ.ПЛЕВЕН, обл.ПЛЕВЕН.”

Г Р А Ф И К

за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработване на схеми на самостоятелни обекти на село с. РАДИШЕВО, общ.ПЛЕВЕН, обл. ПЛЕВЕН.

 

Дата (ден)

 

За измерване на сгради и имоти и за анкетиране.

 

Работно време

16.10.2017 г.

(Понеделник)

 

с.Радишево, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Перуника” на северозапад от дере/канал, ул.”Драва”, ул.”Атон”, ул.”Емине” ул.”Прилеп” и края на регулацията, съгласно схемата.

 

от  1100часа

 

до 1800 часа

17.10.2017 г.

(Вторник)

 

с.Радишево, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Родопи”, ул.”Орлица”, ул.”Априлов” ул.”Раковски”, ул.”Милин камък” част от ул.”Митко Палалузов”- съгласно схемата.

 

от  900 часа

 

до 1800 часа

18.10.2017 г.

(Сряда)

 

с.Радишево, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Ралица”, ул.”Нестор Марков”, ул.”Знеполска” част от ул.”Митко Палалузов”- съгласно схемата.

 

от  900 часа

 

до 1800 часа

19.10.2017 г.

(Четвъртък)

 

с.Радишево, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Климент Охридски”, ул.”Кирил и Методи” и ул.”Пърличев”- съгласно схемата.

 

от  900 часа

 

до 1800 часа

20.10.2017 г.

(Петък)

 

с.Радишево, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Перуника” и на запад до края на регулацията ул.”Ивайло” част от  ул.”Китка”- съгласно схемата.

 

от  900 часа

 

до 1800 часа

23.10.2017 г.

(Понеделник)

 

с.Радишево, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Китка” , ул.”Пърличев” част от  ул.”Ивайло” и ул.”Кирил и Методи” на изток ул.”Митко Палалузов” и края на регулацията- съгласно схемата.

 

от  1100часа

 

до 1800 часа

24.10.2017 г.

(Вторник)

 

с.Радишево, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между:на юг от ул.”Ивайло” и ул. „Марибор” до края на регулацията- съгласно схемата.

от  900 часа

 

до 1700 часа

 

Прием на документи за собственост ще се извършва  в сградата на Кметството.

Съгласно чл.33, ал.6 и във връзка с чл. 33, ал.3 от Наредба № РД-02-20-05/15.12.2016 год. към ЗКИР /Закон за кадастъра и имотния регистър/ собствениците на имоти и сгради са ДЛЪЖНИ:

-         Да осигурят свободен достъп в местата за извършване на работи по кадастъра:

-         Да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта за собственост и да ги посочат при извършване на измерването;

-         Да представят документи за собственост на имоти, сгради, апартаменти и друга недвижима собственост;

-         Да опазят поставените в имота геодезически занаци;

Обръщаме внимание на собствениците на имоти: 

-         Предоставяните актове удостоверяващи правото на собственост на имотите да бъдат копия и върху тях собствениците да запишат „Важи за информация”.

 

 

 

Изпълнител : ГД „ПИРИНГЕО” – гр. Благоевград

 

                                                    Управител: ……………………

 

                                                                                /инж. Захари Донев/

 

 

Агенция по геодезия картография и кадастър – СГКК София

 

                                                    Началник: …………………….

 

                                                                      /инж. В. Стефанова/

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на

 село ТУЧЕНИЦА, общ.ПЛЕВЕН, обл.ПЛЕВЕН.”

Г Р А Ф И К

за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработване на схеми на самостоятелни обекти на село с. ТУЧЕНИЦА, общ.ПЛЕВЕН, обл. ПЛЕВЕН.

 

Дата (ден)

 

За измерване на сгради и имоти и за анкетиране.

 

Работно време

25.10.2017 г.

(сряда)

 

с.Тученица, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Дамян Пешев” ул.”Христо Ботев”, ул.”Ген. Гурко” и север края на регулацията- съгласно схемата;

 

от  9 00часа

 

до 17 00 часа

26.10.2017 г.

(Четвъртък)

 

с. Тученица, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Дамян Пешев”, ул.”Ген. Вл. Заимов”, ул.”Ген.Гурко”,ул.”Г.Бенковски”, ул.”Кайлъка”, ул.”Радецки”, ул.”Рила”, ул.”Х. Димитър”- съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 18 00  часа

27.10.2017 г.

(Петък)

 

с. Тученица, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Ген.Гурко” и на север края на регулационната линия, ул.”Ал. Стамболийски”, ул.”Любен Вешков”, ул.”П.Волов”- съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 15  00  часа

30.10.2017 г.

(Понеделник)

 

с. Тученица, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Стара планина” част от ул.”Хр. Ботев”, ул.”Дамян Пешев”, ул.”Ген. Владимир Заимов”,ул.”Юри Гагарин”, ул.”Хр.Смирненски” ул.”Г.Бенковски”- съгласно схемата;

 

от  11 00 часа

 

до 17  00  часа

31.11.2017 г.

(Вторник)

 

с. Тученица, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Г.Бенковски”, ул.”Дамян Пешев”, ул.”Стара планина”, ул.”Васил Левски”, ул.”Юри Гагарин”, ул.”Хр. Смирненски”, ул.”Любен Вешков”- съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 17  00  часа

01.11.2017 г.

(сряда)

 

 

с. Тученица, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Юри Гагарин”, ул.”Пирин”, ул.”Х. Димитър”, ул.”П.Волов”- съгласно схемата;

 

 

от  9 00 часа

 

до 17  00  часа

 

02.11.2017 г.

(Четвъртък)

 

с. Тученица, общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Хр. Смирненски”, ул.”Среброструй”, ул.”Любен Вешков”, ул.”Г.Бенковски”,

ул.”Г.Кочев”, ул.Ген. Колев” юг края на регулацията- съгласно схемата .

 

 

от  9 00 часа

 

до 17  00  часа

 

Прием на документи за собственост ще се извършва  в сградата на Кметството.

Съгласно чл.33, ал.6 и във връзка с чл. 33, ал.3 от Наредба № РД-02-20-05/15.12.2016 год. към ЗКИР /Закон за кадастъра и имотния регистър/собствениците на имоти и сгради са ДЛЪЖНИ:

-         Да осигурят свободен достъп в местата за извършване на работи по кадастъра:

-         Да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта за собственост и да ги посочат при извършване на измерването;

-         Да представят документи за собственост на имоти, сгради, апартаменти и друга недвижима собственост;

-         Да опазят поставените в имота геодезически занаци;

Обръщаме внимание на собствениците на имоти: 

-         Предоставяните актове удостоверяващи правото на собственост на имотите да бъдат копия и върху тях собствениците да запишат „Важи за информация”.

 

Изпълнител : ГД „ПИРИНГЕО” – гр. Благоевград

 

                                                    Управител: ……………………

 

                                                                                /инж. Захари Донев/

 

Агенция по геодезия картография и кадастър – СГКК София

 

                                                    Началник: …………………….

 

                                                                      /инж. В. Стефанова/

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на

 село ВЪРБИЦА, общ.ПЛЕВЕН, обл.ПЛЕВЕН.”

Г Р А Ф И К

за извършване на геодезическо заснемане на имоти и сгради; анкетиране и събиране на данни за собственост; изработване на схеми на самостоятелни обекти на село  ВЪРБИЦА, общ.ПЛЕВЕН, обл. ПЛЕВЕН.

Дата (ден)

 

За измерване на сгради и имоти и за анкетиране.

 

Работно време

06.11.2017 г.

(Понеделник)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.„Хаджи Димитър”, ул.”Хр.Смирненски”, ул.”Странджа”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Дунав”, ул.”Асен Халачев” е на север края на регулацията - съгласно схемата;

 

от  11 00часа

 

до 17 00 часа

07.11.2017 г.

(Вторник)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между:   ул.”Хр.Смирненски”, ул.„Хаджи Димитър”,  ул.”Софроний Врачански”, ул.”Неофит Рилски”, уул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Св.Св. Кирил и Методи”, ул.”Лиляна Бардарова”, ул.”Васил Коларов” - съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 18 00  часа

08.11.2017 г.

(Сряда)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между:  ул.”Асен Халачев”, ул.”Ад.Дървишев”, ул. Средна гора”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Дунав”, ул.”Тунджа”, ул.”Гео Милев”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Арда”, ул.”Св.Св. Кирил и Методи”, ул.”Георги Димитров”, ул.”Шипка”-  съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 17  00  часа

09.11.2017 г.

(Четвъртък)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Иван Вазов”, ул.”Коста Златарев”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Райко Даскалов”, ул.”Т.Луканов”, ул.”Пирин”- съгласно схемата;

 

от  11 00 часа

 

до 17  00  часа

10.11.2017 г.

(Петък)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между:  ул.”Васил Коларов”, ул.„Хаджи Димитър”, ул.”Пейо Яворов”,  ул.”Христо Ботев”,  ул.”Ком”,  ул.”Георги Димитров”,- съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 15  00  часа

 

 

13.11.2017 г.

(Понеделник)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Хр.Карпачев”, ул. „Димка Панчева”, ул.”Пирин”, ул.”Люлин”, ул.”Осогово”, ул.”Петко Р. Славейков”, ул.”Райко Даскалов”, ул.”Иван Тотев”, ул.”Осогово” и края на регулационната линия, - съгласно схемата;

 

 

от  11 00 часа

 

до 17  00  часа

 

14.11.2017 г.

(Вторник)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Христо Ботев”, ул.”Георги Бенковски”, ул.”Кракра Пернишки”, ул.”Искър”, ул.”Освободител”, ул.”Марица”, ул.”Васил Левски”  - съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 17  00  часа

15.11.2017 г.

(Сряда)

с.Върбица,общ.Плевен – имоти, сгради и апартаменти в района заключен между: ул.”Васил Левски”, ул.”Рила”, ул.”Катя Попова”, ул.”Даме Груев”, ул.”Ивайло”, ул.”Димка Панчева” и на юг края на регулацията- съгласно схемата;

 

от  9 00 часа

 

до 17  00  часа

 

Прием на документи за собственост ще се извършва  в сградата на Кметството.

Съгласно чл.33, ал.6 и във връзка с чл. 33, ал.3 от Наредба № РД-02-20-05/15.12.2016 год. към ЗКИР /Закон за кадастъра и имотния регистър/собствениците на имоти и сгради са ДЛЪЖНИ:

-         Да осигурят свободен достъп в местата за извършване на работи по кадастъра:

-         Да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта за собственост и да ги посочат при извършване на измерването;

-         Да представят документи за собственост на имоти, сгради, апартаменти и друга недвижима собственост;

-         Да опазят поставените в имота геодезически занаци;

-          

Обръщаме внимание на собствениците на имоти: 

-         Предоставяните актове удостоверяващи правото на собственост на имотите да бъдат копия и върху тях собствениците да запишат „Важи за информация”.

-          

 

Изпълнител : ГД „ПИРИНГЕО” – гр. Благоевград

 

                                                    Управител: ……………………

 

                                                                                /инж. Захари Донев/

 

Агенция по геодезия картография и кадастър – СГКК София

 

                                                    Началник: …………………….

 

                                                                      /инж. В. Стефанова/