Приети са КККР на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина

Версия за печатВерсия за печат

ДВ, бр. 8 от 24.01.2017 г.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 23.02.2017 г.  вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Враца.