Приети са KKKР на недвижимите имоти за землищата на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци; с. Боровци и с. Замфирово, общ. Берковица

Версия за печатВерсия за печат

 

ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.  

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци; с. Боровци и с. Замфирово, общ. Берковица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 24.08.2017 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана.“