Приети са КККР на недвижими имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър Перник, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” по трасето на железoпътен участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Перник.”