Откриване на производство по създаване на КККР за територията на имоти, собственост на ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура” по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман

Версия за печатВерсия за печат

 

В ДВ, бр. 15/14.02.2017 г. е обнародвана Заповед № 16-1/04.01.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти, собственост на ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура” по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд и гр. Драгоман, община Драгоман, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” (до 16.03.2017 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.