Обява и графици за извършване на геодезически измервания за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР) за землището на гр.Кнежа, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН

Версия за печатВерсия за печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно чл. 35,  от Закона за кадастъра и имотния регистър, в брой 96 от 02.12.2016 г. на „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“ е обнародвана заповед РД-16-43/09.11.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър за откриване на производство по създаване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр.КНЕЖА, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН 

Изпълнител на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е фирма „ГЕО 2000“ ООД 

Графикът за извършване на дейностите ще бъде обявен в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Плевен и в Община Кнежа.

От 01.02.2017 до 02.03.2017 г. в сградата на ОСК „Кухня майка“ – гр. Кнежа, ул. Марин Боев №77, фирмата ще събира информация за собствеността на недвижимите имоти – апартаменти, офиси, сгради, парцели

 

Съгласно чл. 38 от Закона за кадастъра и имотния регистър:

Чл. 38. (1)  Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;

3. да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;

4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.

 

Уважаеми граждани,

Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри се финансира от Държавата в лицето на Агенция по геодезия, картография и кадастър и се извършва от правоспособни лица по Закона за кадастъра и имотния регистър. За създаването на верна и точна кадастрална карта е необходимо, изпълнителите да разполагат с точна информация за вашата собственост.

Общинската и държавна администрация ще предоставят наличната информация.

Призоваваме всички собственици на недвижими имоти да предоставят информация за тяхната собственост, както и да не възпрепятстват извършването на геодезически измервания на територията на землището на гр.КНЕЖА.

За повече информация, моля обръщайте се на следните телефони:

 

02 816 76 76 – офис на фирма „Гео 2000” ООД

 

Документи за собственост могат да се изпращат и на електронна поща: kneja@cadastre.bg

Документи: