Премини към основното съдържание

Открито е производство по създаване на КККР на обект Махала Долно Куцаровци обхващащи поземлени имоти с номера 000308, 000305, 000463, 000457

Тип обява
Стандартна обява

Във връзка с искане  № 01-173498-29.07.2014 г.  и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10604-29072014 г. на Началник СГКК гр. Видин е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект  „Махала Долно Куцаровци, обхващащи поземлени имоти с номера 000308, 000305, 000463, 000457 по карта на възстановената собственост, землище с. Салаш, общ. Белоградчик, обл. Видин”

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „Кадастър и геодезия” ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР въз основа на заповед № 300-2-165 / 11.12.2003 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

slogan bg