ОДОБРЕНИ КККР НА РАЙОН ИЗГРЕВ -ОБЛАСТ СОФИЯ-СТОЛИЦА

Версия за печатВерсия за печат

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на район ”ИЗГРЕВ” (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-23 от 17.04.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра), Столична община, област София (столица).

Заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват заповедта в 30-дневен срок от обнародването й в ДВ бр.2/08.01.2016 г. (до 08.02.2016 г. вкл.) по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Административен съд София - град чрез Службата по геодезия, картография и кадастър София.