Одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 

На основание чл. 49а, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5976-03.08.2015 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВИДИН на основание чл. 49, ал.3 са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци, находяща се в землището на с. Салаш ЕКАТТЕ 65173 (в обхват поземлени имоти № 000292, 000295, 000239, 000235 по Карта на възстановената собственост, Землище с. Салаш, община Белоградчик, област Видин).

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на това уведомително писмо пред Административен съд ГР. ВИДИН чрез Службата по геодезия, картография и кадастър ГР. ВИДИН.