Одобрена КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански.

Версия за печатВерсия за печат

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 645/ 27.11.2010 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 692/ 2010 г. , Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-5/ 18.03.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400, гр. Сандански.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  31/ 04.04.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имотите само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.