Премини към основното съдържание

Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. ПЕТРИЧ.

Тип обява
Стандартна обява

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 541/ 12.04.2012 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 969/ 2011 г. и Решение № 2174/ 06.12.2013 на АС- Бл-град, постановено по адм.д. № 599/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-6/ 18.03.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. ПЕТРИЧ.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  31/ 04.04.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имота само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.  

slogan bg