Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, общ.Белица

Версия за печатВерсия за печат

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 53/ 13.01.2012 г. на АС- Благоевград, постановено по адм. д. № 575/ 2011 г. и Решение № 892/ 22.05.2013 на АС - Благоевград, постановено по адм.д. № 39/ 2013 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-9/ 21.05.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, общ.Белица.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  49/ 13.06.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имота само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.