Обяви в ДВ, бр. 28 от 17.04.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Извор махала, община Кула, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.05.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.“   

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на  с. Изгрев и с. Велика, община Царево и за землищата на с. Равадиново, с. Росен, с. Присад, община Созопол. Кадастралната карта и кадасралните регистри  са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 18.05.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“