Обява за с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Режанци и с.Садовик,община Брезник, област Перник

Версия за печатВерсия за печат

 

 На вниманието на собствениците на недвижими имоти:

Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Режанци и с.Садовик,община Брезник, област Перник

 

Със ЗАПОВЕД № РД-16-47 / 15.12.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обявена в Дъжавен вестник бр.3 / 2017г. е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Режанци и с.Садовик, община Брезник, област Перник.

Изпълнител на договора е “Ленд Дейта Център” ООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № 899 от 25.09.2002г.

 

КАК , КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

 

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите

в сградите на кметствата на с.Бабица, с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци,с.Режанци и с.Садовик,

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок от15.05.2017г.до 19.05.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Babica@cadastre.bg

Не се представят копия на документи за собственост на различни от посочените по-горе места.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

 

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:

- Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);

- Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

- Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ?

 

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри ще се извършват в периода по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), които ще бъдат обявени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Перник, в сградата на Община Брезник, в сградите на кметствата, както и на интернет сайтовете cadastre.bg, ldc-bg.com

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от екипите на фирмата-изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници и сградите.

 

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

- Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

- След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могата да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица( собствениците);

- Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;

- С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси”.

Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Перник,

ул.”Търговска” №46, ет.4 , pernik@cadastre.bg

„Ленд Дейта Център” ООД – тел. 02 920 04 69, 02 928 22 81