Премини към основното съдържание

Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Чавдар, обл. София

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

Съгласувал: ................................................

/ Началник на СГКК – Софийска област/

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

За изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на

землището на с. Чавдар 

заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София № РД-16-19 от 09 октомври 2017 г., обнародвана в държавен вестник бр. 87/31.10.2017 г. изпълнението е възложено на „ГЕОМАП“ ЕООД, гр. ПЛОВДИВ

 

ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧАВДАР, включващи : геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ по график, съобразно схемата за извършване на геодезическо заснемане, обявен в сградата на кметството и сградата на СГКК – Софийска област – от 28.05.2018 г. до 02.06.2018 г.

 

На основание на чл. 38 от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР собственикът или носителя на друго вещно право е длъжен

  1. Да осигури свобосен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
  2. (изм.- ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;
  3. (изм.- ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп.- ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Да представи на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35,ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недв. имот и др.

На подходящи места с публичен достъп и на сайта на АГКК http://www.cadastre.bg е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра. 

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – през целия месец май  2018 г. в работно време, както следва:

Хартиени копия: Община с. Чавдар

Електронни копия на e-mail: Виж имейла...

Телефон за контакти : 0878 852 606 – инж. Любка Делийска

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН!

 

 

                                                                                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................

                                                                                                                              /инж. П. Павлов/

slogan bg